Fitxa d'inscripció - Casal de Setmana Santa 2019

MARCA ELS DIES QUE VOLEU VENIR

DADES PERSONALS

SALUT

AUTORITZACIÓ PATERNA / MATERNA

Autoritzo al meu fill/a a participar a totes les activitats programades per Challenge Acadèmia d'idiomes (incloent les sortides a l'hora d'esmorzar al parc infantil localitzat a l'avinguda Europa.

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions educatives ia les medico-quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sota la direcció facultativa adequada.

AUTORITZACIÓ DRETS D'IMATGE

L'acadèmia disposa d'espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web, on informa i fa difusió de cursos i serveis que ofereix.

En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats en les hores lectives o activitats complementaries.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de Maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d'aquesta acadèmia demana l'autorització per publicar fotografies i vídeos on aparegui l'alumne o alumna i hi sigui clarament identificable.

Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats extraescolar organitzades per CHALLENGE ACADÈMIA D'IDIOMES i publicades en pàgines web del centre *

Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats extraescolar organitzades per CHALLENGE ACADÈMIA D'IDIOMES i publicades en revistes o publicacions editades pel centre d'àmbit educatiu *

Que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web del centre i revistes editades pel centre mateix) amb finalitat de desenvolupar l'activitat educativa *

Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre hi consin les inicials de l'alumne i el nom del centre *

AUTORITZACIÓ D'UN SEGON TUTOR DEL MENOR

SERVEI D'ACOLLIDA

*S’oferirà servei d’acollida sempre i quan hi hagi un mínim d’infants que ho sol·licitin: