Seguint les indicacions de la Generalitat enguany hi haurà una nova figura, el “Responsable de seguretat i higiene”. Les seves funcions són vetllar pel compliment de les mesures i protocols que es desenvolupin, així com garantir la formació i informació en aquesta matèria cap a infants, les seves famílies, i cap a la resta de l’equip. L’organització del casal seguirà els protocols de comunicació establerts per Salut Pública i mantindrà la comunicació amb el CAP de referència davant qualsevol incidència, especialment les relacionades amb el COVID19.